Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ Du Tử Lê - Nhạc: Trần Hữu Trung