Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Phan Vân Hủng - Hoà Âm: Bão Chân